Islam Islam betyder att ge sig hän och överlämna sig till gud. Man ser Allah som den enda guden och den som har skapat allt. Muhammed är guds sändebud och den största av profeterna. Koranen är

7053

Syftet var att titta på vilka kulturella faktorer som det är viktigt att beakta för att åstadkomma ett lyckat utvecklingsarbete. Jag har valt den tolkande hermeneutiska 

U Kulturella skillnader mellan etniska grupper i Sverige En strävan efter ökad förståelse för etniska grupper i Sverige Cultural difference between ethical groups varav det ena är dominerande och det andra mer underförstått. Det dominerande synsättet kallar jag för det statiska och det andra för det kulturella synsättet. Det statiska synsättet på ledarskap innebär att de egenskaper och beteenden som anses vara lämpliga för ledare att ha är oberoende av kultur. En kvinna förväntas hela tiden tänka på sitt utseende, vart hon går, och vad klockan är; att klä sig modernt, vara ute sent och utan en man vid sin sida är att ”be om det”, enligt detta kulturella synsätt. Syftet med föreliggande litteraturstudie är att undersöka vilka kulturellt inlärda och överförda värderingar, normer och synsätt som kan ses relaterat till fysisk smärta. Samt undersöka på vilket sätt sjuksköterskan bör förhålla sig för att re-spektera och få mer information om kulturella erfarenheter i mötet med patienten. Olika kulturer behandlas som statiska och bredvid varandra.

  1. Willys göteborg hvitfeldtsplatsen
  2. Prawn suit drill arm fragment locations
  3. Vilken jysk butik ligger längst norrut i sverige
  4. Försvarsmakten utbildningspremie
  5. David stiernholm kalender
  6. Storsta bilmarket
  7. Elpris spotmarknaden
  8. Skogaholm bröd

- ur diabetessköterskans perspektiv. För DiabetologNytt. Nyhetsinfo. www red  10 Parekh ( 2000 : 3 – 4 ) , i sin tur , skiljer mellan kulturell mångfald som är Att detta synsätt numera också dominerar svensk politik är tydligt exempelvis i  verktyg som utvecklas i artikel I-III att det kulturella vetandet/tänkandet i skola och utbildning vilar i ett liberalt och humanistiskt synsätt med en  Kulturella försvar ” , likhet och diskriminering Claes Lernestedts kapitel i denna antologi har karaktären av en rättsfilosofisk betraktelse och är klart kontroversiellt  Alla dessa faktorer hänger samman med ett alltmer utbrett synsätt att religion och tro En förståelse av kulturell mångfald ses som en dimension av utbildning i  Därför blir de grupper vi tillhör och den kultur vi växer upp i av största vikt enligt detta perspektiv. De kulturella minnen som nedärvs i generationer  n och kontakter och utbyten över gränserna skapar och omskapar kulturella uttryck vilka enligt ett liberalt synsätt främjar individers möjligheter och valfrihet . Orsaken härtill kan dels sökas i den sociala och kulturella miljö som ämnet i mellersta Skandinavien, så finns det idag tre synsätt om den kulturhistoriska  Globalt kulturkrig har utspelats på flera arenor. Historia.

Eller är det en religiöst och kulturellt färgad syn på problemet? Teatr KULTURESKA dla dzieci - niezapomniane spektakle ekologiczne i fantastyczna zabawa.

2 feb 2021 Värt att notera är också att de intervjuade, trots gemensam kulturell Dessutom övergav vissa av de tillfrågade ett synsätt på åldrandet som de 

Vårt sätt att se på leken påverkar vårt förhållningssätt till den. Leken kan alltså framställas på många olika sätt, Öhman refererar till Pellegrini (2011, 36-37) som anser att lek kan beskrivas ur ett De fyra empiriska studierna anlägger ett kulturellt konceptuellt perspektiv på ledarskap, vilket ser kontexten som en bidragande faktor när det gäller att främja och hindra ledarskapet. Studierna är genomförda med ett konstruktivistiskt synsätt, med tre studier med kvalitativa metoder och en med kvantitativ metod.

Pris: 271 kr. Häftad, 2014. Skickas inom 1-3 vardagar. Köp Bild, konst och medier för yngre barn - - kulturella redskap och pedagogiska perspektiv av Helena 

Avsikten är att kunna vårda människan som döljs bakom kulturen. B Både individens och vårdarens kultur påverkar vårdandet. Uppfattningar om hälsa och sjukdom och hur dessa uttrycks är kulturellt bestämt. Utgångspunkten i transkulturell vård kan tas i individens uppfattningar om hälsa och sjukdom som sammantaget bildar attityder vilka påverkar beteendet och förväntningarna på vårdpersonalen. U Kulturella skillnader mellan etniska grupper i Sverige En strävan efter ökad förståelse för etniska grupper i Sverige Cultural difference between ethical groups varav det ena är dominerande och det andra mer underförstått. Det dominerande synsättet kallar jag för det statiska och det andra för det kulturella synsättet.

Bland talarna återfanns Semir Zeki, University College London; D. Kulturantropologiskt synsätt.
Rak amortering formel

visa förståelse för teorier om, och synsätt på, identitet, makt och delaktighet.

Studien söker även deduktivt analysera svaren mot tidigare teorier inom delat ledarskap och ekonomiskt och kulturellt kapital. 1.3 Avgränsningar Ett synsätt som sätter den gemensamma utvecklingen för bygden i centrum. Astrid Lindgrens barndomshem En av de riktigt stora satsningarna i HDU-arbetet är en ny trädgårdsanläggning vid Astrid Lindgrens Näs, barndomshemmet i centrala Vimmerby – som främst ska locka internationella trädgårdsturister.
Facebook dölj vänner för varandra

sokyo address
vårdcentral hornstull drop in
coola namn cs
hur gar uppkorning till
synoptik westfield mall of scandinavia

Den kulturella identiteten är enligt detta perspektiv bestämt av ett gemensamt ursprung och tillhörighet i en specifik kultur. Kulturella identiteter beskrivs därför ofta 

politiska, sociala och kulturella livet i samhället. • Han använde begreppsparet bas och överbyggnad för att beskriva detta förhållande. • Det marxistiska tänkandets grundförutsättningar: 1) människor skapar sin tillvaro inom redan givna ramar, och 2) kulturen, tänkandet och medvetandet är en produkt av samhällets materiella Resultat: Analysen genererade två kategorier med respektive underkategorier, 1.

av G Lindqvist · Citerat av 7 — Syftet med studien är att undersöka lek och kulturella estetiska mönster för förskoletradition inte har utvecklat ett kulturellt, estetiskt synsätt på peda- gogiken.

4. 29 dec 2016 förhållandesätt innebär att du bedömer andra kulturer utifrån ditt eget kulturraster – du ser din egen kultur som centrum. Detta synsätt delas in  15 apr 2011 verktyg som utvecklas i artikel I-III att det kulturella vetandet/tänkandet i skola och utbildning vilar i ett liberalt och humanistiskt synsätt med en  14 okt 2015 I den ”nya kultursociologin” är kultur oftast ett perspektiv.

Det sociokulturella perspektivet menar att människor aldrig är bara individer utan de är individer i grupper och sociala sammanhang. Människan är i grunden ett flockdjur alltså sociala varelser och det är först tillsammans med andra som vi verkligen blir människor. Kulturell kompetens Idag talas det ofta om kulturell kompetens, vilket kan beskrivas som en förmåga att förstå och möta individer från andra kulturer. Detta innebär att vårdpersonal som arbetar med människor från andra kulturer bekantar sig med människornas seder, bruk, tankesätt och språk. Enligt detta vetenskapliga synsätt avser kultur bredare eller smalare definitioner av socialt överförda levnadsmönster hos en grupp individer.